<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


   หน้าที่ /5
รายชื่อหนังสือแนะนำ 93 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 20

        
1. 8 เห็ดเป็นยา เห็ดเศรษฐกิจทำเงิน              / มีพร้อมบริการ
  
หนังสือที่จะทำให้คุณรู้จักกับ "เห็ด" ดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการใช้เป็น "ยา" ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านและการใช้เห็ดเป็นอาหาร รวมถึงการทำแห้งและการผลิตน้ำเอ็นไซม์จากเห็ด พร้อมบทสัมภาษณ์ 8 เซียนเห็ดเศรษฐกิจเงินล้าน! ที่จะมาเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี!


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2556
ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ ศรีสอาด
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า140 หน้า : ภาพ
        
2. Organic Fram สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่              / มีพร้อมบริการ
  
หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ "คุณโช โอกะ (Sho Oga)" ชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการทำ "เกษตรอินทรีย์" บนผืนแผ่นดินไทย ทั้งๆ ที่ไม่เคยทำเกษตรมาก่อน มองเผินๆ คล้ายการอ่านเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรผู้หนึ่ง หากแต่ในความเพลิดเพลินนั้น ผู้อ่านจะได้ซึมซับแง่คิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ไว้ด้วยโดยไม่รู้ตัว ตลอดจนได้เรียนรู้ทั้งความล้มเหลวและอุปสรรค กลยุทธ์การขยายตลาดไปต่างประเทศ รวมถึงการส่งผลผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทุกข้อสงสัยเรื่องเกษตรอินทรีย์ของคุณ มีคำตอบอยู่ในเล่ม สารบัญประกอบด้วย บทที่ 1 ลงมือทำเกษตรอินทรีย์ที่เขาใหญ่ บทที่ 2 เริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย บทที่ 3 ปลูกผักสุขภาพดีที่อุดมด้วยพลังชีวิต บทที่ 4 เกษตรอินทรีย์ในแบบฉบับของโอกะ บทที่ 5 เข้าสู่ยุคเกษตรกรเป็นใหญ่ บทที่ 6 เกษตรอินทรีย์เปลี่ยนโลก บทที่ 7 เพาะปลูกให้งอกงามตามวิถีเกษตรอินทรีย์


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2557
ชื่อผู้แต่ง โช, โอกะ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า168 หน้า : ภาพ
        
3. กล้วยไข่ส่งออกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 (กบ.2)              / มีพร้อมบริการ
  
ให้ความรู้ในเรื่องกล้วยไข่ พันธุ์กล้วยไข่ การเตรียมดินปลูก ดูสภาพภูมิอากาศ หน่อพันธุ์กล้วย การบำรุงดูแล การตัดแต่งหน่อและปลี การห่อและตัดเครือกล้วยไข่ เรื่องโรคและศัตรูของกล้วยไข่ เรื่องการตลาด และสารพัดประโยชน์พร้อมการทำขนมจากกล้วยไข่


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2557
ชื่อผู้แต่ง มนตรี แสนสุข
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า124 หน้า : ภาพ
        
4. เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์การเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ              / มีพร้อมบริการ
  
ประมวลความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 2 เรื่อง คือ เกษตรยั่งยืนแบบพึ่งตัวเองและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม เกษตรยั่งยืนแบบพึ่งต้วเองเป็นระบบการเกษตรที่เลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อทำการผลิตการเกษตร ที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนการพัฒนาเทคโนโลยี่แบบมีส่วนร่วมเป็นการสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เกษตรกรกับนักวิชาการ เพื่อผสมผสานความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้วิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตของเกษตรกรรายย่อย


พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2556
ชื่อผู้แต่ง เรนเจส, โคเอน
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
จำนวนหน้า368 หน้า : ภาพ
        
5. เกษตรอินทรีย์ ชุดปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ              / มีพร้อมบริการ
  
ให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ การผลิตปุ๋ยชีวภาพนานาชนิด การทำน้ำหมัก น้ำสกัดชีวภาพ เพื่อให้เป็นปุ๋ยบำรุงต้น ดอก ใบ ผล ของพืชผักผลไม้ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสูตรน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างได้ผล เพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค อันจะนำไปสู่อาหารปลอดภัยสู่ครัวโลกต่อไปสารบัญ


พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2557
ชื่อผู้แต่ง พงษ์ พฤกษา
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
จำนวนหน้า111 หน้า : ภาพ
        
6. ขวัญข้าว งานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ              / มีพร้อมบริการ
  
หนังสือขวัญข้าวเล่มนี้จัดทำขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เนื่องในงานอัญเชิญแม่โพสพคืนนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ คุณค่า และความหมายของข้าว ดังนั้นได้มีการคัดสรรเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวไว้หลายเรื่องที่หาอ่านได้ยาก เช่น เรื่อง "พระมหากษัตริย์ กับการเกษตร" " แม่โพสพ เทวีแห่งข้าว" " บทขวัญข้าว" " บททำขวัญนา" " เพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต " และ "ภาษาในวัฒนธรรมข้าว" เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านนอกจากจะได้เรียนรู้คุณูปการของเวีแห่งข้าว ประเพณี พิธีกรรม การละเล่นและเพลงพื้นบ้านต่างๆ ของชาวนาแล้ว ยังได้เรียนรู้ชื่อพันธุ์ข้าว อาหารทำจากข้าว สุภาษิต คำพังเผยรวมทั้งคำปริศนาคำทาย อันเนื่องจาการปลูกข้าวอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมข้าว หรือวัฒนธรรมไทย และทั้งนี้ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักวิถีแห่งชาวนา และความเหนื่อยยากของชาวนาที่ได้เลี้ยงดูชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2551
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า125 หน้า : ภาพ
        
7. ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์              / มีพร้อมบริการ
  
หนังสือเล่มนี้มี 6 บท คือ (1) หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ (2) เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมปัญหาผลกระทบของเกษตรเคมีใน 6 ด้าน คือ ทรัพยากรดิน ทรัพยกรน้ำ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความปลอดภัยด้านอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และพลังงาน รวมทั้งข้อมูลเหตุผลว่า เกษตรอินทรีย์สามารถมีส่วนในการลด/ป้องกันผลกระทบเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร (3) เกษตรอินทรีย์กับความมั่นคงด้านอาหาร โดยเน้นในประเด็นเรื่องการมีอาหารเพียงพอ และสม่ำเสมอ (4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรอง โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์ของการตรวจรับรอง และกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่างๆ (5) เกษตรอินทรีย์ไทย ทั้งในเชิงของภาพรวมสถานการณ์และบทวิเคราะห์ และ (6) เกษตรอินทรีย์โลก โดยเน้นในเรื่องสถานการณ์โดยภาพรวม


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2555
ชื่อผู้แต่ง วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า161 หน้า : ภาพ
        
8. คุณค่านานา ผัก เพื่อสุขภาพ              / มีพร้อมบริการ
  
คุณค่านานาผักเพื่อสุขภาพ ได้รวบรวมสาระสำคัญ เกี่ยวกับคุณค่าของสารอาหาร และสารอาหารที่เราได้รับจากพืชผักชนิดต่างๆว่าแต่ละชนิดให้สารอะไรแก่ร่างกายบ้างหากรับประทานมากน้อยเกินไปจะเกิดผลต่อร่างกายอย่างไร นอกจากนี้จะบอกถึงสรรพคุณทางยาสมุนไพรรักษาโรคบางชนิด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ท่านรู้จักกินให้เป็นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อสุขภาพจิตสุขภาพกายที่สมบูรณ์


พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง กระยาทิพย์ เรือนใจ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
จำนวนหน้า144 หน้า
        
9. คู่มือการปลูก FIG : มะเดื่อฝรั่งผลไม้แปลกน่าปลูกแห่งยุค              / มีพร้อมบริการ
  
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "มะเดื่อฝรั่ง" ไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณ สายพันธุ์ต่างๆ การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา รวมถึงลักษณะของการตลาด ด้วยข้อมูลที่ละเอียดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ปลูกในเมืองไทย คัดสรรไว้ในเล่มนี้โดยสมบูรณ์ นับเป็นตำราด้านการเกษตรที่มีข้อมูลครบถ้วน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประจำบ้าน ประจำสวน ที่นำไปใช้ได้จริง รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2557
ชื่อผู้แต่ง ทีมงานเกษตรโฟกัส
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า88 หน้า : ภาพ
        
10. คู่มือการปลูกทุเรียนเทศ ไม้ผลเพื่อสุขภาพ ต้านมะเร็ง              / มีพร้อมบริการ
  
คู่มือการปลูกทุเรียนเทศ ไม้ผลเพื่อสุขภาพ และต้านมะเร็ง เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนเทศ การปลูก การขยายพันธุ์ การตลาด ประโยชน์ สรรพคุณทางยา พร้อมบทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆ วิธีการผลิตและดื่มชาทุเรียนเทศแบบต่างๆ ตลอดจนตัวอย่างผู้ปลูกและขายชาทุเรียนเทศที่ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้ที่สนใจปลูกและทำผลิตจากทุเรียนเทศ หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ--------------------------------------------------------------------------------------------- สารบัญของหนังสือเล่มน้ประกอบด้วย 1. "ทุเรียนเทศ" หรือทุเรียนน้ำ 2. ประโยชน์โดยทั่วไปของทุเรียนเทศ 3. สรรพคุณทางยา เรื่องน่ารู้ของทุเรียนเทศ 4. ทุเรียนเทศกับการดูเเลรักษาสุขภาพ 5. ทุเรียนเทศ รักษามะเร็ง ได้จริงหรือ 6. ทำไมถึงนิยมใช้ประโยชน์จากใบทุเรียนเทศมากกว่าผล 7. ประสบการณ์ผู้ใช้ทุเรียนเทศบำบัดมะเร็ง จนนำไปสู่ธุรกิจ 8. วิธีการผลิต เเละดื่มชาทุเรียนเทศ แบบต่างๆ 9. ตัวอย่างผู้ปลูก - ขายชาทุเรียนเทศที่ประสบความสำเร็จ 10. ภาคผนวก : นานาสาระข้อคิด คำเเนะนำเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2557
ชื่อผู้แต่ง ทีมงานเกษตรโฟกัส
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า82 หน้า : ภาพ
        
11. คู่มือการผลิตผักปลอดสารพิษ              / มีพร้อมบริการ
  
เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ในการเพาะปลูก การคัดเลือกพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเลือกวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักให้เหมาะสม และวิธีการเลือกชื้อผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ โดยได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบ


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2547
ชื่อผู้แต่ง ครรชิต แสงกระจ่างวงศ์
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า112 หน้า : ภาพประกอบ
        
12. คู่มือการเพาะปลูกกล้วยเศรษฐกิจ...เงินล้าน              / มีพร้อมบริการ
  
รวมสารพันความรู้เรื่อง "กล้วย" ผลไม้สำคัญที่มีบทบาทกับเศรษฐกิจไทย เริ่มตั้งแต่วิธีการปลูกเลี้ยงและการดูแลกล้วยแต่ละชนิด เส้นทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการปลูกกล้วยแบบอินทรีว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกล้วยแปลกหายาก ซึ่งบางท่านอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน โดยในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับใช้ในการทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสม


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2556
ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ ศรีสอาด
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า131 หน้า : ภาพ
        
13. ซิมบิเดียมทนร้อน = Heat Tolerant Cymbidiums              / มีพร้อมบริการ
  
เป็นหนังสือเล่มแรกในโลกที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับซิมบิเดียมที่สามารถปลูกเลี้ยงและให้ดอกได้ในภูมิอากาศเขตร้อน เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งพันธุ์แท้ของกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม ต่อเนื่องมาเป็นลูกผสมทนร้อน (HTC) และกึ่งทนร้อน (WTC)


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2552
ชื่อผู้แต่ง กอบสุข แก่นรัตนะ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า440 หน้า : ภาพสี
        
14. น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ มหัศจรรย์ธรรมชาติบำบัด              / มีพร้อมบริการ
  
การ รักษาทางวิทยาศาสตร์แบบแผนใหม่นี้ ได้เปิดเผยความลับของพลังการเยียวยารักษาอย่างมหัศจรรย์ของน้ำมันมะพร้าว ธรรมชาติ และขณะนี้ น้ำมันมะพร้าวได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก อาหารเสริมของนักกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟิตเนส ถูกจัดให้รวมอยู่ในยาบำบัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล และแม้กระทั่งการช่วยเรื่องการลดน้ำหนัก


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2553
ชื่อผู้แต่ง ไฟฟ์, บรูซ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า121 หน้า
        
15. แนวทาง...และแบบอย่างการผลิตมูลไส้เดือนยุคใหม่...ให้รวย              / มีพร้อมบริการ
  
"ไส้เดือนดิน" เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่แสนมหัศจรรย์ เพราะนอกจากจะช่วยกำจัดขยะ ลดโลกร้อน มลภาวะเป็นพิษแล้ว ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ทางการเกษตรว่า พื้นที่เกษตรกรรมเหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากเพียงใด แถมยังเป็นตัวช่วยสำคัญที่สามารถฟื้นคืนธรรมชาติให้กลับมาดีดังเดิมได้ หนังสือ "แนวทาง...และแบบอย่างการผลิตมูลไส้เดือนยุคใหม่...ให้รวย" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมเทคนิคในการเลี้ยงไส้เดือนดิน เริ่มตั้งแต่เรียนรู้ลักษณะนิสัยของไส้เดือนดิน ตลอดจนหลักการเลี้ยงเบื้องต้น การนำไส้เดือนดิน มูลไส้เดือนดิน และน้ำหมักไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านอย่างคุ้มค่า การทำตลาด รวมถึงบทสัมภาษณ์เทคนิคอันล้ำเหลือจากเจ้าของฟาร์มไส้เดือนดินตัวจริงเสียงจริง สำหรับผู้ที่กำลังสนใจทำอาชีพเสริมด้วยธุรกิจ "ไส้เดือน" หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง พัชรี สำโรงเย็น, เรียบเรียง
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า126 หน้า
        
16. แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง              / มีพร้อมบริการ
  
จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง...ถึงเวลาหรือยังที่บรรดาลูกๆ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันสักทีกล้าเผชิญกับโลกอันกว้างใหญ่ โดยอาศัยความรู้ต่างๆ ที่พ่อบอกสอน เป็นเครื่องมือ ในการพึ่งพาตัวเอง ด้วยความมุ่งมั่นและอาจหาญ ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่ง ต่างๆ ที่สมควร ยอมรับเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ภายใต้ความ เป็นไปได้ขณะนี้ ตลอดจนมีสติปัญญาสามารถแยกแยะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ กับสิ่งที่ยังเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เหล่านั้น


พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ชื่อผู้แต่ง สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
จำนวนหน้า272 หน้า
        
17. เบต้า แคโรทีน : เสริมความสมบูรณ์แข็งแรงแห่งสรีระ สารอาหารที่มีเกราะป้องกันมะเร็ง              / มีพร้อมบริการ
  
เบต้า แคโรธีน นับว่าเป็นกลุ่มของวิตตามินที่มีประโยชน์แก่ร่างกายของคนเรามากทีเดียว สามารถควบคุมความเป็นปกติของร่างกาย ทำให้อวัยวะต่างๆทำหน้าที่ได้ตามปกติ ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และอาจเป็นสารต่อต้านมะเร็งได้ด้วย ซึ่งเบต้า แคโรธีน จะพบในอาหารต่างๆที่มีอยู่ในพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เมล็ดพืช ราก เหง้า หัวของพืชต่างๆ...


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง ยุวดี จอมพิทักษ์
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า262 หน้า
        
18. แบบอย่าง... การวางแผนควบคุมคุณภาพผลไม้ส่งออก รวยได้ไม่ยาก รับตลาด AEC              / มีพร้อมบริการ
  
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน มะม่วง ลำไย กล้วย ส้มโอ มังคุด เงาะ เเละมะพร้าวน้ำหอม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวในฤดูกาล เทคนิคการผลิตนอกฤดู รวมถึงการผลิตแบบปลอดสารตามมาตรฐาน GAP พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์เซียนผลไม้ทั้ง 8 ชนิด ทั่วทุกภูมิภาค ที่จะมาแถลงไขบอกเทคนิคการปลูกแต่ละพื้นที่แบบหมดเปลือก และส่งท้ายด้วยตลาดรับซื้อผลไม้ทั่วทุกภาค เพื่อเป็นช่องทางการทำการตลาดให้กับผู้อ่านอีกด้วย


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2556
ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ ศรีสอาด
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า120 หน้า : ภาพ
        
19. แบบอย่าง... และแนวทางปฏิบัติการ เกษตรประณีต & เกษตรหลังเกษียณ ปลอดภัย...ยั่งยืน              / มีพร้อมบริการ
  
นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆจากบทเรียนชีวิตจริงของเกษตรกรต้นแบบจำนวน 8 ตัวอย่าง ระดับชั้นครูที่หยิบกลเม็ดวิชาจากรุ่นสู่รุ่นมาถ่ายทอด และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งเรื่องดิน เรื่องปุ๋ย ฯลฯ ผ่านการทำกินบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือพื้นที่จำนวนเท่าไรก็ได้เพียงแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปลี่ยนผืนดิน ให้กลายเป็นเงินแสนเงินล้าน สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเอง


พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์ 2556
ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ ศรีสอาด
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า136 หน้า : ภาพ
        
20. ปลูกผักกันเถอะ = Let's Do Some Gardening              / มีพร้อมบริการ
  
มาเปลี่ยนพื้นที่ว่างๆ ในบ้านให้เป็นสีเขียวด้วยผักปลอดสารพิษกันเถอะ! จากแม่บ้านตัวเล็กๆ ผู้สนุกสนานกับทุกกิจกรรมสร้างสรรค์จนสามีให้คำนิยามว่า "บ้าพลัง" กิจกรรมล่าสุด เธอผันพื้นที่ในบ้านให้กลายเป็นสวนผัก เรียนรู้ ลองผิด ลองถูก ด้วยตัวเอง จนมีสวนผักงามสะพรั่งเป็นหลักฐานพยานความตั้งใจที่จะปลูกผักไว้รับประทานเองและไว้แจกจ่ายทั่วไป ไม่หวงภูมิปัญญาที่ได้จากประสบการณ์จนกลายเป็นหนังสือที่จะทำให้คุณอิ่มท้อง และอิ่มเอมใจ


พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2557
ชื่อผู้แต่ง ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ป้อม)
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
จำนวนหน้า187 หน้า : ภาพ
   หน้าที่ /5

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-2594