<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


     
ขวัญข้าว งานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ           
  
         หนังสือขวัญข้าวเล่มนี้จัดทำขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เนื่องในงานอัญเชิญแม่โพสพคืนนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ คุณค่า และความหมายของข้าว ดังนั้นได้มีการคัดสรรเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวไว้หลายเรื่องที่หาอ่านได้ยาก เช่น เรื่อง "พระมหากษัตริย์ กับการเกษตร" " แม่โพสพ เทวีแห่งข้าว" " บทขวัญข้าว" " บททำขวัญนา" " เพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต " และ "ภาษาในวัฒนธรรมข้าว" เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านนอกจากจะได้เรียนรู้คุณูปการของเวีแห่งข้าว ประเพณี พิธีกรรม การละเล่นและเพลงพื้นบ้านต่างๆ ของชาวนาแล้ว ยังได้เรียนรู้ชื่อพันธุ์ข้าว อาหารทำจากข้าว สุภาษิต คำพังเผยรวมทั้งคำปริศนาคำทาย อันเนื่องจาการปลูกข้าวอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมข้าว หรือวัฒนธรรมไทย และทั้งนี้ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักวิถีแห่งชาวนา และความเหนื่อยยากของชาวนาที่ได้เลี้ยงดูชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน

     
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
ปีที่พิมพ์;2551
พิมพ์ครั้งที่;
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า125 หน้า
หัวเรื่อง ข้าว  
ข้าว - คติชาวบ้าน
  
ประเพณีไทย
  
ข้าว - พิธีกรรม
  
ISBN
สาระสังเขป
มัลติมีเดีย :
 
/ มีพร้อมบริการ
เลขเรียกหนังสือเลขทะเบียนสถานะที่จัดเก็บ
     398.2 ส691ข 2551 020878ดูที่ชั้นห้องสมุด
     398.2 ส691ข 2551 ฉ.2020879ดูที่ชั้นห้องสมุด

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-2594