<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


New arrival within Days

   Page no. /3

Found 26 display 1 - 10

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
Authorกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Year 2559
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. กรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา
Authorกรมธนารักษ์
Year 2560
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. กษัตริย์นักพัฒนา
Authorสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Year 2553
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาชลประทาน = The Efficiency of Water Use Management for Irrigated Rice Production
Authorสุรพล จัตุพร
Year 2560
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. ชีวิตเปี่ยมคุณค่า นายปรีดา กรรณสูต 16 พฤศจิกายน 2463 - 8 ธันวาคม 2551
Authorมนทกานติ รังสิพราหมณกุล, เรียบเรียง
Year 2551
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
Authorประวีณ ณ นคร
Year 2550
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. เที่ยวตามพ่อในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง
Authorสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Year ม.ป.ป.
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Year 2560
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. พิศเจริญ...กำลังใจ อัลบั้มภาพและอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา
Authorคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา
Year 2554
queue Copy avialable.

Book [หนังสือทั่วไป]
Title. วิวัฒน์ระบบข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
Authorสำนักงาน ก.พ.
Year ม.ป.ป.
queue Copy avialable.


   Page no. /3