Library of Department of Agricultural Extension
New arrival within      Days
Found 11 display 1 - 10


Book หนังสือทั่วไป
Title GAP พืชอาหาร
Authorสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Edition-   
Year 2564
Found2  


e-Book เอกสารวิชาการ
Title การถอดบทเรียนเรื่องการผลิตชมพู่นอกฤดูกาลของนายโอภาส เกษตรสวนเพชร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพพืชสวน ประจำปี พ.ศ.2550 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
Authorกรมส่งเสริมการเกษตร. กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร. กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการ
Edition-   
Year 2562
Found1  


Book หนังสือทั่วไป
Title ข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : พื้นที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Authorกรมทรัพยากรธรณี
Edition-   
Year -
Found1  


Book หนังสือทั่วไป
Title คำแนะนำการปลูกยางพาราในภาคเหนือ
Authorกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยยาง
Edition-   
Year 2547
Found1  


e-Book เอกสารวิชาการ
Title คู่มือการผลิตมะม่วงแบบมืออาชีพ
Authorกรมส่งเสริมการเกษตร
Edition-   
Year 2556
Found1  


e-Book เอกสารวิชาการ
Title คู่มือการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง
Authorสุมนา สิมาสฤษฎ์ และคณะ, เรียบเรียง
Edition-   
Year 2562
Found1  


Book หนังสือทั่วไป
Title จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เจ็ด พุทธศักราช 2556-2557
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Edition-   
Year 2564
Found1  


Book หนังสือทั่วไป
Title รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 1
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Edition-   
Year -
Found1  


e-Book วิจัย/ผลงานเลื่อนระดับ
Title รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวัดชุมพร
Authorประกอบ แสงสุวรรณ และคณะ
Edition-   
Year 2563
Found1  


Book หนังสือทั่วไป
Title เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.9000-2564)
Authorสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Edition-   
Year 2564
Found2  

   


  Page no. /2