<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


รายการใหม่ในช่วง วัน

   หน้าที่ /2

พบรายการใหม่ 13 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ข้อเสนอเชิงนโยบาย New rice supply chains กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย
ชื่อผู้แต่งวิสุทธินี แสงประดับ
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ชุมพล...คนประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ 2556
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาบทบาทชายหญิง = Gender Studies หน่วยที่ 11-15
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2548
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่พิมพ์ 2550
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่พิมพ์ 2555
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่ง
ปีที่พิมพ์ 2545
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. สานฝันยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2552
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีที่พิมพ์ 2552
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงอรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2557
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ 2557
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง : เอกสารคำแนะนำที่ 6/2560
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ตู้แก้ว
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ


   หน้าที่ /2