<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


รายการใหม่ในช่วง วัน

   หน้าที่ /1

พบรายการใหม่ 8 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 8

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. คู่มือการผลิตข้าว
ชื่อผู้แต่งบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2556
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. จดหมายเหตุโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ชื่อผู้แต่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. -ว่าง-
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ -
คิว / มีพร้อมบริการ

วิจัยหน่วยงานอื่น
ชื่อเรื่อง. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
ชื่อผู้แต่งภาณี บุณยเกื้อกูล
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

สิ่งพิมพ์กรมฯ
ชื่อเรื่อง. คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System : T & V System)
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรฯ
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

สิ่งพิมพ์กรมฯ
ชื่อเรื่อง. คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ฉบับปรับปรุง 2560
ชื่อผู้แต่งประวิช จรดำ และคณะ, เรียบเรียงข้อมูล
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

สิ่งพิมพ์กรมฯ
ชื่อเรื่อง. แนวการศึกษาชุดวิชาเทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ปีที่พิมพ์ 2557
คิว / มีพร้อมบริการ

สิ่งพิมพ์กรมฯ
ชื่อเรื่อง. ระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System)
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ คงอภิรักษ์ และคณะ, ผู้เรียบเรียง
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ


   หน้าที่ /1