<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


รายการใหม่ในช่วง วัน

   หน้าที่ /2

พบรายการใหม่ 16 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. การเกษตรเชิงพหุภารกิจ : แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งชพิกา สังขพิทักษ์
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. การปลูกข้าวยุค 4G
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. คู่มือท่องเที่ยว 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2552
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ชาวนารุ่นใหม่ หัวใจใหม่ทั้งระบบ
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว. กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. บริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
ปีที่พิมพ์ -
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. โรคไหม้ข้าว
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ -
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว. สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. อย่าปล่อยให้ความเครียดขโมยรอยยิ้มไปจากคุณ
ชื่อผู้แต่งศักดินันท์ โพธิราช
ปีที่พิมพ์ 2550
คิว / มีพร้อมบริการ

บทความ
ชื่อเรื่อง. การผลิตแม่พันธุ์อ้อยสะอาด
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย. กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
คิว  รายการจอง :

บทความ
ชื่อเรื่อง. หนอนกระทู้คอรวง (Rice ear - Cutting caterpillar)
ชื่อผู้แต่งกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช, ข้อมูล
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
คิว  รายการจอง :


   หน้าที่ /2