<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


รายการใหม่ในช่วง วัน

   หน้าที่ /2

พบรายการใหม่ 11 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ข้อเสนอเชิงนโยบาย New rice supply chains กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย
ชื่อผู้แต่งวิสุทธินี แสงประดับ
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ธรรมคืออะไร
ชื่อผู้แต่งคำปั่น อักษรวิลัย
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. นักวิทย์คิดถึงในหลวง
ชื่อผู้แต่งศักรินทร์ ภูมิรัตน และคณะ
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง : เอกสารคำแนะนำที่ 6/2560
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ตู้แก้ว
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง : เอกสารคำแนะนำที่ 7/2560
ชื่อผู้แต่งยุวรี บานเย็น
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

รายงานประจำปี
ชื่อเรื่อง. รายงานประจำปี 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

สิ่งพิมพ์กรมฯ
ชื่อเรื่อง. คู่มือการเขียนโครงการและรายงานการวิจัย (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร. กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

สิ่งพิมพ์กรมฯ
ชื่อเรื่อง. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

สิ่งพิมพ์กรมฯ
ชื่อเรื่อง. รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ


   หน้าที่ /2