<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


     
คู่มือการผลิตผักปลอดสารพิษ           
  
         เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ในการเพาะปลูก การคัดเลือกพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเลือกวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักให้เหมาะสม และวิธีการเลือกชื้อผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ โดยได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบ

     
ชื่อผู้แต่ง ครรชิต แสงกระจ่างวงศ์  
ปีที่พิมพ์;2547
พิมพ์ครั้งที่;
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า112 หน้า
หัวเรื่อง แมลงศัตรูพืช - การควบคุม  
ผัก - การปลูก
  
ผักปลอดสารพิษ
  
ISBN974-925514-5-8
สาระสังเขป
มัลติมีเดีย : E - Contents  
 
/ มีพร้อมบริการ
เลขเรียกหนังสือเลขทะเบียนสถานะที่จัดเก็บ
     635 ค153ค 2547 013611ดูที่ชั้นห้องสมุด

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-2594